predajňa: Považská Bystrica - Považské Podhradie 317 (priemyselná zóna)

tel.: 042/432 62 50, mobil: +421 904 030 950

e-mail: artrade@artrade.sk, facebook.com/artrade

Projektovanie pozemných stavieb

Autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb, osvedčenie SKSI vydané 12.10.2010 č. reg. č.5527*11
  • občianske a priemyselné stavby
  • obnova bytových domov
  • rodinné domy

Projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon špecialistu požiarnej ochrany od r. 1997, platné osvedčenie vydalo MVSR Prezídium HaZZ , dňa 12.6.2012, č. 58/2012
  • projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb a ich zmien
  • požiarnobezpečnostná charakteristika jestvujúcej stavby

Inžinierska činnosť

  • schvaľovanie projektov
  • stavebné povolenie